Untitled Document Untitled Document

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR

Nabízíme poskytování konzultační činnosti a vyjádření k problematice pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace u veřejných staveb.

Hlavním předmětem činnosti Konzultačních středisek je poskytovat součinnost dotčeným orgánům státní správy při dodržování legislativy ve smyslu stavebně-technických předpisů a nařízení, která se dotýkají života a integrace osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozsah činnosti Konzultačního střediska spočívá zejména ve vydávání odborných vyjádření a stanovisek k dokumentaci staveb, poskytují odborné konzultace a porady ve smyslu činnosti NIPI ČR, o.s. a dále pak usilují o sledování staveb až do jejich kolaudace. Pro výkon činnosti odborného konzultanta je podmínkou absolvování a úspěšné složení odborných zkoušek v rámci odborně garantovaného programu rozvoje profesionálních kompetencí konzultantů NIPI ČR, o.s. Po splnění stanovených kritérií je zájemce o činnost ve funkci odborného konzultanta zapsán do seznamu odborných konzultantů sdružení, pro výkon činnosti je vystaveno příslušné osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti a vydáno razítko s jednotnou úpravou a pořadovým číslem.

Vyjádření jsou vyžadována ze zákona v rámci stavebního řízení u veřejných staveb.

Tato vyjádření jsou z důvodu neposkytnutí dotace zpoplatněna.

© 2011 STAVO-NEF, s.r.o.